Wetgeving

Landschappelijke ingrepen, sloopwerkzaamheden, herinrichtingen van gebieden, bij al deze maatregelen heeft u te maken met de Flora- en faunawet. Dergelijke werkzaamheden dienen getoetst te worden aan het wettelijk kader. Plant4Tuin kan het gehele traject van ecologisch onderzoek en toetsing tot aan de ontheffingsaanvraag voor u verzorgen.

Flora- en faunawet
In Nederland zijn in beginsel alle inheemse planten en dieren beschermd door de Flora- en faunawet. Dit betekent dat alle werkzaamheden in de buitenruimte getoetst moeten worden aan de wet met de vraag of zij een nadelig effect hebben op het voorkomen van planten en dieren. De beschermingsgraad is hoger voor soorten die zeldzaam zijn en/of specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving. Over het algemeen wordt gekeken in hoeverre de werkzaamheden het voorkomen van de soort beïnvloeden. Met het voorkomen van een soort wordt in dit geval de in het projectgebied aanwezige exemplaren en de mogelijkheid tot (her)vestiging bedoeld. Bij de toetsing wordt uitgegaan van de situatie vóór aanvang van de ingreep en de toekomstige situatie. Ook hierbij geldt grofweg: hoe zeldzamer de soort, hoe strenger de voorwaarden. Voor bedreigde en zwaar beschermde soorten weegt de lokale situatie zwaarder dan bij algemenere soorten. Bij die laatste categorie wordt soms uitgegaan van het voortbestaan van de soort op regionaal of landelijk niveau.

De meeste soorten zijn voor een bepaalde periode van het jaar beschermd. Tijdens de bloei- of broedperiode mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd in verband met een kans op verstoring van de beschermde groei-, verblijf-, rust- en voortplantingsplaatsen. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (het voormalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij) heeft daarnaast een lijst opgesteld met soorten die jaarrond beschermd zijn. Dit betekent dat voor deze soorten gedurende het gehele jaar een ontheffing moet worden aangevraagd. Het betreffen met name soorten die sterk afhankelijk zijn van een vaste broed- of verblijfplaats en deze jaar op jaar gebruiken.